Banner
"องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ต้องมีเศรษฐกิจดี สาธารณูปโภคพร้อม สิ่งแวดล้อมดี ประชาชนอยู่ดีมีสุข"
ขณะนี้ คุณอยู่ที่ : ข้อมูล อบต.

ข้อมูล อบต.

ประวัติความเป็นมาของ อบต. บ้านเกาะ

เดิม  ตำบลบ้านเกาะเป็นหมู่บ้านๆ หนึ่ง  ขึ้นอยู่กับตำบลท่าทราย และมาถึงสมัยของนายมาก  สู่พิภักดิ์  ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน  เป็นผู้เสนอขอแยกมาตั้งเป็นตำบลใหม่  ในปี  พ.ศ.2468  ทางราชการได้ประกาศจัดตั้งในเขตบ้านเกาะ  บางปลาและอ้อมโรงหีบ  มารวมเป็นตำบล  ครั้งแรกเรียกว่า   "ตำบลเกาะอารีย์"  พื้นที่ของตำบลเป็นพื้นที่มีแม่น้ำล้อมรอบ  ประชาชนตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยรวมกับเป็นกลุ่มๆ  คล้ายเกาะโดยมี  นายมากสู่พิภักดิ์  เป็นกำนันคนแรกของตำบล

ในปี  พ.ศ.2481  นายวัน  ทองชิว  ซึ่งเป็นกำนันคนที่ 2 ของตำบลได้เสนอขอเปลี่ยนชื่อ  ด้วยเหตุผลจากสภาพพื้นที่ตั้งของตำบล   มีแม่น้ำลำคลองล้อมรอบคล้ายกับหมู่เกาะ  จนกระทั่งทางราชการได้ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็นตำบล  "บ้านเกาะ"  มาจนถึงปัจจุบัน

{mosmap width='640'|height='480'|lat='13.565998'|lon='100.215132'|zoom='10'|zoomType='Large'|zoomNew='0'|mapType='Map'|showMaptype='1'|overview='0'|text='อบ ต. บ้านเกาะ'|tooltip='อบต. บ้านเกาะ'|marker='1'|align='center'}

ทิศเหนือ ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย, องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า , กรุงเทพฯ และจังหวัดนครปฐม
ทิศใต้ ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา, องค์การบริหารส่วนตำบลอำแพง ,จังหวัดสมุทรสงคราม และอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล, องค์การบริหารส่วนตำบลอำแพง , จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ เทศบาลบางปลา, เทศบาลตำบลนาดี ,กรุงเทพฯ จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรปราการ

 

 

ข้อมูลหมู่บ้าน

อบต. แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้านประกอบด้วย

{mosmap width='640'|height='480'|lat='13.565998'|lon='100.215132'|zoom='14'|zoomType='Large'|zoomNew='0'|mapType='Hybrid'|showMaptype='1'|overview='0'|text='อบ ต. บ้านเกาะ'|tooltip='อบต. บ้านเกาะ'|marker='1'|align='center'}

หมู่ที่ 1.บ้านวัดพันธุวงษ์

หมู่ที่ 2.บ้านเกาะ

หมู่ที่ 3.บ้านหน้าวัด

หมู่ที่ 5.บ้านศิริมงคล

หมู่ที่ 6.บ้านคลองแสม

หมู่ที่ 7.บ้านอ้อมโรงหีบ

หมู่ที่ 8.บ้านปากบ่อใหญ่

 

จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,271 ครัวเรือน

จำนวนประชากร 7,405 คน

 

 

 

แผนที่ สถานที่ตั้ง อบต.

{mosmap width='640'|height='480'|lat='13.59713'|lon='100.24424'| zoom='18'|zoomType='Large'|zoomNew='0'|mapType='Satellite'|showMaptype='2'| overview='0'|text='อบต. บ้านเกาะ ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ต. บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 '|tooltip='อบต. บ้านเกาะ'|marker='1'|align='center'}

ทิศเหนือ ติดกับกรุงเทพฯ และจังหวัดนครปฐม
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสงคราม และอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับกรุงเทพฯ จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรปราการ

 

 

Page 1 of 2

อัตเดตข่าวสารล่าสุด ทั่วไทย ตลอด 24 ชม.

Please make the Cache directory writable.